Ontwikkelingsmotoriek

Je fysieke ontwikkeling vanaf de conceptie is van wezenlijk belang voor je latere fysieke en mentale welzijn.

De Ontwikkelingsmotoriek Niek Brouw is gebaseerd op de natuurlijke ontwikkeling van de lichaamshouding van het unieke individu.

Tijdens de ontwikkeling van het menselijk lichaam, vanaf conceptie tot aan volwassenheid vinden er voortdurend veranderingen plaats.

Het lichaam van een embryo ziet er heel anders uit en heeft andere waarnemings- mogelijkheden dan dat van een foetus vlak voor de geboorte.

En ook na de geboorte veranderen het lichaam en de daarbij horende groeimogelijkheden van baby naar peuter, kleuter, lagere school kind en puber tot het lichaam volgroeid is en de persoon volwassen is.

Met andere woorden in elke fase wordt weer een ander aspect van het fysieke lichaam gevormd. Er worden steeds meer spiergroepen actief en door het veranderende samenspel van spieren veranderen je houding en je motoriek: de manier waarop je beweegt en daarmee ook je expressiemogelijkheden.

Elke leeftijd heeft dus zo zijn eigen spierontwikkeling en belevingswereld.

Als voorbeeld: een baby hoort de wereld te beleven en te leren kennen vanuit zijn gevoel. Een baby heeft nog geen rug-, arm- en beenspieren ontwikkeld; de buikspieren zijn in deze fase primair en die zijn nu juist gekoppeld aan het waarnemen vanuit je gevoel.

Aangezien ieder mens uniek is, is er geen sprake van een standaard houding en een standaard motoriek maar van een houding en motoriek, passend bij de desbetreffende persoon, op zijn ik-eigen uniek wijze.

Wanneer de ontwikkeling in alle fases op een veilige manier verloopt, ontwikkel je als mens een optimaal vrij lichaam met optimale expressiemogelijkheden in je binnenwereld en de buitenwereld.

Wanneer de ontwikkeling in één of meerdere stadia onveilig en daarmee onnatuurlijk verloopt, ontstaan beperkingen, die zichtbaar worden in de uiteindelijke lichaamshouding. Deze beperkingen zorgen voor een emotionele en fysieke disbalans en kunnen leiden tot allerlei klachten.

In de Ontwikkelingsmotoriek Niek Brouw is een disbalans dus voor een belangrijk deel terug te voeren naar verstoringen, in je gezonde ontwikkeling.

Deze verstoringen in je natuurlijke ontwikkeling, kunnen leiden tot fysieke klachten, maar veroorzaken tevens een onvrijheid en beperking in jouw eigen expressiemogelijkheden, wat je kwetsbaar maakt in binnen- en buitenwereld.       

Om te “overleven” moeten we iets aanleren om deze kwetsbaarheden en onvermogens te beschermen.

Een disbalans kan zich uiten in verschillende klachten. Veelal herhalen de klachten zich omdat er door de verschillende behandelmethoden vaak alleen lokaal wordt gekeken en alleen aan symptoombestrijding wordt gedaan.

In de Ontwikkelingsmotoriek Niek Brouw wordt gekeken naar de totale mens en niet alleen lokaal naar een beperking.

Veel meer over onder andere balans, disbalans, spieren en ruggengraat kan je lezen in het boek Liefde agressie depressie.

Behandelwijze

Niek Brouw heeft als uitgangspunt de unieke mens en de mens in balans.
Hij heeft veel vergelijkend onderzoek gedaan. Vanuit dit onderzoek, zijn eigen waarnemingsvermogen en de integratie van andere visies en disciplines heeft hij een praktische preventieve en curatieve behandelwijze voor iedereen ontwikkeld.

De motorische ontwikkeling van het lichaam is via specifieke oefeningen uit de Ontwikkelingsmotoriek Niek Brouw na te bootsen.

Via de relatief eenvoudige oefeningen kan je er al snel achter komen waar je te veel of juist te weinig spanning maakt en waar je dus iets overgeslagen hebt in je ontwikkeling.

Via deze oefenmethode kunnen we de houding van het lichaam optimaliseren en daarmee de minder ontwikkelde delen, je potentieel aan mogelijkheden, alsnog de kans geven om natuurlijk door te groeien.

De ruimte die het je vervolgens geeft als je je gezonde ik-eigen houding en beweging van binnenuit gaat voelen, geeft eenzelfde ruimte (dus vrijheid) in je mentale, emotionele belevingswereld.

De Ontwikkelingsmotoriek Niek Brouw is erop gebaseerd “het leven te beleven in plaats van te overleven”.

De Ontwikkelingsmotoriek Niek Brouw gaat uit van het lichaam, met alle mogelijkheden die zich daarin bevinden. Via een uniek systeem van fysieke oefeningen verplaats je het zoeken in de mogelijkheden buiten jezelf naar het ontdekken van de mogelijkheden in jezelf, of vice versa.

Een poëtische illustratie van dit uitgangspunt kan je in onderstaande animatie bekijken die gebaseerd is op het boek “The Missing Piece Meets The Big O” van Shel Silverstein.

Hier vind je de therapeuten die werken met de oefeningen volgens de Ontwikkelingsmotoriek Niek Brouw.

Een aantal denkmodellen van Niek Brouw

Het LICHAAM GEEST ZIEL (LGZ) model

L: weten/ vormgeven

G: inhoudelijk voelen

Z: spontaniteit

Dit zijn de drie mensmogelijkheden, die je in je binnenwereld kan ervaren (je zijn) en tot uitdrukking kan brengen in de buitenwereld, in je handelen (je gedrag).

Deze mogelijkheden zijn gekoppeld aan bepaalde spiersystemen in het lichaam.
Hoe vrijer deze spieren zijn, hoe vrijer je bent, hoe beter je uitdrukkingsvermogen is en hoe meer je in balans bent met jezelf

In het boek Verbergen doet alleen een dief gaat Niek dieper in op het lichaam geest ziel model.

Een lezing waarin de mensmogelijkheden lichaam geest en ziel aanbod komen is lezing 1 ‘Ik ben die ik ben. Houden van jezelf … de grote leugen’ (hier te bestellen als mp3 of cd). Ook de lezing 12 ‘Gevoel en vorm van de mens’ sluit hierop uitstekend aan.

Het LIEFDE AGRESSIE  DEPRESSIE (LAD) model

L: Liefde

A: Agressie

D: Depressie

Dit zijn de drie mensmogelijkheden op emotioneel gebied. Liefde is ook definieerbaar als creativiteit, agressie als activiteit en depressie als passieve emotie.

In zijn boek Liefde agressie depressie gaat Niek dieper in op deze drie mensmogelijkheden op emotioneel gebied

Een lezing waarin de mensmogelijkheden op emotioneel gebied worden besproken is lezing 1 ‘Ik ben die ik ben. Houden van jezelf … de grote leugen’ (hier te bestellen als mp3 of cd)

Waarnemingstraining

Elke waarneming geeft een cel-reactie waardoor de houding verandert. Je wordt door een prikkel bewogen of je komt erdoor juist tot stilstand.

In de boeken Liefde agressie depressie en Verbergen doet alleen een dief gaat Niek dieper in op waarnemingstraining

Dimensies

De diverse bewustzijnsmogelijkheden van de mens zijn gekoppeld aan de ontwikkelingsstadia van het fysieke lichaam van foetus tot volwassene.

In het boek Verbergen doet alleen een dief gaat Niek dieper in op de dimensies

Een lezing waarin de dimensies aanbod komen is lezing 2 ‘Bewustzijn in de baarmoeder’ ( te bestellen als mp3 of cd).

Ontwikkelingsstoringen

Om al onze mogelijkheden te laten groeien is veiligheid een voorwaarde in elke fase van je ontwikkeling. Een pasgeborene heeft een veilig nest nodig waarin voeding en aanraking belangrijk zijn om je gevoelscomputer te vullen met gevoelswaarnemingen.

De lagere school is een gebouw in de buitenwereld dat veilig hoort te zijn met een vertrouwde klas en een vertrouwde juf of meester. Deze veilige omstandigheden zijn voor een kind van 6-12 jaar een voorwaarde voor groei naar weten en vormgeven.

In de puberteit hebben we een middelbare school nodig met minder regels en meer ruimte, wisselingen van klaslokalen en meer eigen verantwoordelijkheid in huiswerk maken. Deze omstandigheden zijn een voorwaarde voor een optimale groei in de puberteit.

Lezing 25 ‘Puberteit’ gaat over deze bijzondere leeftijdsfase en is hier te bestellen als mp3 of cd.

Voor een foetus is het de baarmoeder die veiligheid, voeding en bescherming hoort te bieden.

In het boek Verbergen doet alleen een dief bespreekt Niek uitgebreid de ontwikkeling van een foetus en de veiligheid in de baarmoeder.

En in de lezing ‘Bewustzijn in de baarmoeder’ welke hier is te bestellen als mp3 of cd.

Tijdens je leven kun je echter gebeurtenissen meemaken in je binnen- en/of buitenwereld die je normale ontwikkeling en groei beperken en stagneren. Voorbeelden zijn een echtscheiding, een ziekteproces van jezelf als kind, een overlijden in de familie e.d.

Niek Brouw heeft 3 ontwikkelingsstoringen, stagnaties, gedefinieerd, namelijk shock, afgunst en honger. Deze mechanieken zijn ontstaan door onveilige situaties in jouw groei.

Het zit in je genen om te groeien en je potenties tot ontwikkeling te brengen.        

We spreken van een shock als er een oninvoelbare verstoring van jouw realiteit optreedt. Om te overleven ga je deze potentie in jezelf ontkennen. Als voorbeeld: als een kind wil zitten dromen in een hoekje om zijn gevoelservaringen te verteren, maar steeds de opmerking krijgt “ga eens wat nuttigs doen” dan zal het kind naar verloop van tijd gaan ontkennen dat het dagdromen nodig heeft. Die ontkenning is het gevolg van een shock.

In de lezing 1 ‘Ik ben die ik ben, houden van jezelf… een grote leugen’ en 28 ‘Shock’ gaat Niek diep in op de ontwikkelingsstoornis shock en is hier te bestellen als mp3 of cd.

Afgunst ontstaat wanneer je je omgeving macht toekent in je alles te geven wat je nodig hebt en daarmee ook de macht om het je te onthouden.

Vervolgens zijn er twee technieken: je adoreert degene die volgens jou de macht heeft of je gaat de verguizing in. Dit mechanisme kan zich later uiten in onder andere achterdocht, verlatingsangst en faalangst. Allemaal aangeleerde emoties als reactie op de macht van de buitenwereld.

In lezing 6 ‘Paradijs in gedrag en zijn’, in lezing 15 ‘De AL-structuur’ en in lezing 21 ‘Verslaving’ komt de ontwikkelingsstoornis Afgunst aanbod. Ze zijn hier te bestellen als mp3 of cd.

In principe is honger niet emotioneel. Het is een vrije expressie die aangeeft dat je energie nodig hebt om te groeien. Honger wordt wel emotioneel als het te lang duurt en je ondervoed raakt. Als er minder voeding is dan nodig is dan kun je daar op twee manieren mee omgaan. Je kan boos worden, de rebellie ingaan, of je kan de apathie ingaan en afwachten. Beide onvrije expressies. Met dit mechaniek liggen latere verslavingen op werkgebied, drugs e.d. op de loer. Verslaving is eigenlijk iets onnatuurlijks doen, een onvrije expressie neerzetten, om je zogenaamd natuurlijk te voelen. In plaats van je natuur mogen zijn heb je iets van buitenaf nodig om je heelheid te kunnen voelen.

Lezing 19 ‘Obsessies’ en lezing 21 ‘Verslaving’ gaan dieper in op honger en verslaving en zijn hier te bestellen als mp3 of cd.