Όλα αυτά περνούν από το μυαλό μου καθώς καλούμαι πλέον να κοινωνήσω την απλότητα της σκέψης αυτής σε ένα άγνωστο αναγνωστικό κοινό, τον τρόπο μου να αντι­ μετωπίζω την ασθένεια μέσα από το ίδιο το άτομο, με τα όπλα που διαθέτει, την ψυχή του, τη φύση του. Δεν ανα­ φέρομαι στη διατροφή ή στο διαιτολόγιο ούτε στη φαρ­ μακολογία. Τρέφω βαθιά πίστη σε αυτόν τον θαυμάσιο μηχανισμό, τον οργανισμό του ανθρώπινου σώματος, που είναι εξαιρετικά ικανός να καταρρέει ή να μην αφο­ μοιώνει ή να φιλτράρει βλαβερές ουσίες, ο οποίος όμως μπορεί να ανακτήσει την ισορροπία του, υπό την προϋ­ πόθεση να λειτουργήσει χωρίς περιορισμούς. Πρωτίστως με ενδιαφέρει το σύστημα ελέγχου που βρίσκεται πίσω από τις διαδικασίες, τις οποίες αναμφίβολα εμπιστεύο­ μαι. Δεν με έχουν απογοητεύσει ποτέ.
Στο βιβλίο αυτό αναπτύσσω την ψυχική βάση και τα θεμέλια του ατόμου, παρόλο που η βάση αυτή και τα θεμέλια είναι μοναδικά σε κάθε άνθρωπο. Θα περιγράψω πώς κάποιος, με βάση αυτά τα σταθερά στοιχεία, έχει τη δυνατότητα να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Παρότι το βιβλίο μου ασχολείται κυρίως με την ψυχή μέ­ σω μιας οπτικής διαφορετικής από εκείνη που μας είναι γνωστή από την πλευρά της Ψυχολογίας ή της Ψυχιατρι­ κής, οφείλω επίσης να περιγράψω τις διόδους έκφρασης που είναι ανοιχτές για κάθε άτομο, δηλαδή να μιλήσω για τους μυς και τον σκελετό.
Θα μιλήσω για την ψυχή με μια ακρίβεια που προσι­ διάζει στα μαθηματικά. Έχω την τάση να σκέφτομαι με μαθηματικό τρόπο, δεν είμαι φιλόσοφος. Δεν θα ασχο­ ληθώ καθόλου με τις καθ’ όλα γνωστές σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να οικοδομήσει την εσωτερική του δύναμη, πώς θα πρέπει να ζει ώστε να εί­ ναι ευτυχισμένος βασιζόμενος σε θρησκευτικά ή κοινω­ νικά δόγματα (ινδουισμός, βουδισμός, χριστιανισμός, ανθρωπισμός) ή σε απόψεις διαφόρων αιρέσεων. Κάθε άτομο είναι ελεύθερο να έχει τις πεποιθήσεις του. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι να ορίσω μια αρχή. Μόνο τότε η ανθρώπινη ύπαρξη είναι δυνατόν να επικεντρωθεί στον σκοπό της. Έχω μιλήσει για τη βάση, το κέντρο του ανθρώπου, ανε­
ξαρτήτως του αν η επιθυμία του είναι να γίνει τραγουδι­ στής, μεγάλος αθλητής, μάντης ή οδηγός λεωφορείου. Χωρίς ελευθερία επιλογής πλέον, η κατάλληλη ανάπτυξη δεν είναι ποτέ εφικτή. Η βάση είναι στα θεμέλια, όπως και στις κατασκευές. Εάν κατανοήσουμε την ψυχολογική βάση της ανθρώπινης ύπαρξης, μπορούμε να αντιλη­ φθούμε τα όποια ρήγματα που εμφανίζονται στην πορεία της ζωής. Εάν κατανοήσουμε τη βάση, μπορούμε να διορθώσουμε τη ζημιά. Δεν θα σοβατίσουμε απλώς τις ρωγμές και τις τρύπες. Αυτό που γνωρίζει κάθε οικοδό­ μος μπορεί να εφαρμοστεί και στην ανθρώπινη ύπαρξη. Πριν από δέκα χρόνια ξεκίνησα, κάπως δειλά, να ανα­ λύω την πορεία επιστροφής από την ασθένεια στην ψυ­ χική βάση του ατόμου. Είναι μια απλή μέθοδος. Όμως αυτό μπορεί να είναι ανασταλτικό στην εποχή μας. Τα απλά πράγματα δεν είναι τόσο αποδεκτά όσο οι δυσνόη­ τες θεωρίες. Όσο πιο ακριβή και πιο πολύπλοκη είναι μια θεραπεία, τόσο περισσότεροι άνθρωποι θα την εμπιστευ­
τούν και θα την ακολουθήσουν.
Η μέθοδος που θα παρουσιάσω έχει επαληθευτεί επα­ νειλημμένα στην πράξη, όχι μόνο υποκειμενικά αλλά και αντικειμενικά, μέσω μετρήσεων με κλινικά, χημικά και ακτινολογικά τεστ. Καθετί που γνωστοποιώ σε σένα, αναγνώστη, όχι μόνο έχει αποδειχτεί χιλιάδες φορές, αλ­ λά μπορεί να πιστοποιηθεί από σένα τον ίδιο. Πρώτα απ’ όλα μέσα σου κι έπειτα στις σχέσεις σου με τους άλλους. Είναι ελπίδα και επιθυμία μου, μετά την ανάγνωση αυτού του βιβλίου, να πεις: «Πόσο απλό ήταν!». Όπως κι ένας ασθενής, ο οποίος στο τέλος έγραψε:

Είναι τόσο απλό
Μου φάνηκε δύσκολο να το πιστέψω Και τώρα που το έχω επαληθεύσει Είναι πέρα από τα όρια του νου μου Θεέ μου, πόσα έχω χάσει
Αγνοώντας ό,τι ήδη γνώριζα.