ΑΓΑΠΗ –ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Όλοι γνωρίζουμε την αρχή της ευλυγισίας : το κατάρτι ενός πλοίου λυγίζει, για αυτό και δεν σπάει. Μετά από μια καταιγίδα , το ευλύγιστο καλάμι επανέρχεται στην θέση του , ενώ το ισχυρό δέντρο κείτεται ξεριζωμένο στο έδαφος. Αυτή η αρχή διέπει και τους ανθρώπους. Εκείνοι που είναι ικανοί να αντιδρούν με ευελιξία στους κανόνες και στις προσδοκίες των άλλων είναι καλύτερα εξοπλισμένοι στις συχνές θύελλες της κοινωνίας μας.

Οι σκέψεις αυτές οδήγησαν τον Νικ Μπράου σε μια νέα προσέγγιση της ανθρώπινης ύπαρξης, της ασθένειας και της υγείας, καθώς και της λειτουργικότητας και δυσλειτουργικότητας της . Είναι το αφετηριακό σημείο ενός θεμελιακού τρόπου σκέψης , που αποτελεί τη βάση της θεραπευτικής του, η οποία , έχοντας ένα πολύ ευρύτερο πεδίο, προχωρά πέρα από τον κόσμο της λεγόμενης υγείας . Μια προσέγγιση που καλεί τον αναγνώστη να πάρει θέση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ

Βρίσκομαι τουλάχιστον τρεις χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου. Πριν από δύο μέρες επιβιβάστηκα σε ένα αεροπλάνο με κατεύθυνση την ηλιόλουστη νότια πλευρά της Γαλλίας. Μακριά από τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις στην Ολλανδία για είκοσι μέρες. Στο διάστημα αυτό σκοπεύω να καταγράψω τις σκέψεις και τις θεωρίες μου για τους ασθενείς και τους υγιείς, όπως τις ανέπτυξα στη διάρκεια των δέκα τελευταίων χρόνων. Σκέψεις και θεωρίες που έχω εφαρμόσει ως γιατρός κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, τόσο στον εαυτό μου όσο και στους ασθενείς μου• επίσης μέσω αυτών των θε­ ραπευτικών εφαρμογών έδωσα στον απελπισμένο ασθε­ νή την ευκαιρία να ζήσει και πάλι ελεύθερα, ενώ στον υγιή πρόσφερα τη δυνατότητα να πετύχει τη μέγιστη απόδοση και παράλληλα συνέχισα να τις εφαρμόζω στον εαυτό μου όλα αυτά τα χρόνια, παρά τον επίπονο καθη ­ μερινό μου ρυθμό εργασίας. Έναν ρυθμό που μου επ ι­ βάλλεται από τα έξω, εφόσον όλο και περισσότεροι άν­ θρωποι απευθύνονται σε μένα για βοήθεια. Ωστόσο πι­ στεύω ότι καθένας έχει μια ορισμένη αποστολή στη ζωή. Η δική μου είναι αυτή. Όμως κι εγώ έχω δικαίωμα, όχι υποχρέωση, να διατηρήσω την ισορροπία μου ώστε να μπορώ να εξασφαλίσω την προσωπική μου καλύτερη δυ­ νατή απόδοση. Έως τώρα μπόρεσα να το επιτύχω ακο­ λουθώντας την ίδια νοητική διαδικασία και τις ίδιες θεω­ ρίες οι οποίες έχουν βοηθήσει πολλούς ασθενείς μου να ανακτήσουν την ελευθερία τους, γιατί, μολονότι όλοι εί­ μαστε διαφορετικοί και μοναδικοί, εγώ λειτουργώ με τον ίδιο τρόπο όπως και οι ασθενείς μου.